SKD Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımının Geliştirilmesi Konusunda Çalışıyor

SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik:

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği olarak 15 yıldır, ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın, kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile artırılmasına dayanan sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının geliştirilmesi konusunda çalışıyoruz. 

Bugün itibariyle 18 sektörden 60 üyemiz var.  Toplam 500 milyar TL’nin üzerinde ciroya sahip üyelerimiz ile, Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 15’inden fazlasını temsil ediyoruz. Bu şirketlerin tedarik zincirleri ve müşterilerini de düşündüğümüzde çok daha geniş bir alana dokunduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye’nin ilk ve tek sürdürülebilir kalkınma odaklı iş dünyası derneği olarak çalışmalarımızı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ışığında belirlediğimiz 5 odak alanımızda yürütüyoruz:

  • Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik
  • Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi
  • Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim
  • Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık
  • Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi

Çalışma gruplarımız ile projeler geliştiriyor, üye şirketlerimizin de sürdürülebilir kalkınma konusunda kendilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Ayrıca iyi uygulamaların iş dünyasında daha da yaygınlaşmasını sağlıyoruz.

Sürdürülebilirliğin iş stratejilerinin temellerine yerleştirilmesinin öneminden bahsettik. Ancak bu konuda bir yönlendirici bir partner bulmak çok önemli. SKD Türkiye olarak şirketlere sürdürülebilirlik yolculuklarında önemli bir yol göstericilik misyonumuz var.

Buna ek olarak teknik bilgi üretme, yayın ve eğitim çalışmalarımız şirketlerin kapasitesini geliştirmek açısından önemli. İlk etapta pek fark edilmeyen bir faydadan bahsetmek istiyorum. Bir şirketin eşzamanlı olarak sıfırdan 3-4 proje geliştirmesi için hem proje geliştirme sürecinde hem proje yürütme sürecinde ciddi maliyetlere katlanmaları gerek. Ancak SKD Türkiye üyesi firmalar, konunun uzmanı olan ekibimiz tarafından koordine edilen çalışma grupları ile birlikte geliştirdiği projelere ücretsiz olarak katılıyorlar. Bu projelerden odaklanmak istediklerini  kendi şirketlerinde uygulayabiliyor, bu sayede sürdürülebilirlik dönüşümüne hızlı bir şekilde dahil olabiliyorlar.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ışığında oluşturduğumuz beş odak alanından bahsetmiştik. Bu konuda tamamladığımız ve devam eden çalışmalarımızdan kısaca bahsetmek gerekirse,

 

Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık

Son yıllarda kadın istihdamı ve fırsat eşitliği hem dünyada hem de Türkiye’de önemli gündem konularından biri… Ancak bu konudaki iyi uygulamaları ve yol haritalarını içeren bir portal yoktu. Sosyal içerme ve kapsayıcılık başlığında, TSKB ve AFD sponsorluk desteğiyle “Eşit Adımlar” adını verdiğimiz bu portalı geliştirdik. www.esitadimlar.com  adresinden yayında olan sitede kadın istihdamı konusunda iyi uygulama örneklerinin yanında fırsat eşitliği konusunda, henüz yolun başında olan şirketler için ücretsiz faydalanabilecekleri yol haritaları da sunuluyor. Bu yol haritaları ve başarılı örneklerin aynı platformda yer alması ayrıca projeyi özel kılıyor.

 

Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik

Bir diğer odak alanımız olan düşük karbon ekonomisine geçiş ve verimlilik başlığında enerji verimliliğini merkeze aldık. Binalarda Enerji Verimliliği, Sanayide Enerji Verimliliği ve Taşıtlarda Enerji Verimliliği konularında iç yönetim sistematikleri geliştirdik. Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi imzacısı olan üyelerimizden yıllık hedefler, stratejiler ve sonuçlar konusunda raporlamaları alıyoruz. 3 yılda bir de Binalarda Enerji Verimliliği konusunda üyelerimizin iyi uygulamalarını derleyip yayınlıyoruz. Binalarda enerji verimliliği çalışmaları konusunda örnek projeleri detaylıca işlediğimiz, ilkini Ocak 2015’te, ikincisini Şubat 2018’de yayınladığımız Binalarda Enerji Verimliliği Başarı Öykünüz yayınlarını web sitemizden inceleyebilirsiniz.

 

Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim

Yapılan tahminler 2050 yılında dünya nüfusunu besleyebilmek için bugünkü tarım-gıda üretimimizin %70 üzerine çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Bu ise ancak Sürdürülebilir Tarım ile mümkün. 2015 yılında Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ni yayınlamıştık. 2018 yılında Sürdürülebilir Tarım İlkeleri İyi Uygulamalar Rehberi yayınlayarak TÜSİAD ve Global Compact iş birliğiyle kamuoyuyla paylaştık. Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’nin mevzuatlarda kendine yer bulabilmesi ve ülkemizin sürdürülebilir tarım konusunda hak ettiği yere gelmesi için özel sektörün önemli aktörleri olan üyelerimizle ve ilgili kamu kurumlarıyla eşgüdümlü çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz.

Diğer yandan GIZ (Alman Kalkınma Ajansı) desteğiyle, 2018 Haziran’da Tarımda Hammaddenin Sürdürülebilir Tedariği, İzleme, Değerlendirme ve Etki Analizi Eğitimi gerçekleştirdik. Bu çalışmanın ardından yine GIZ desteğiyle Tarım Sektörünün İklime Dayanıklılığının Artırılması konulu bir proje 2019 başında start verdik.

 

Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi

Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi başlığında dünyada da yükselen bir trend olan döngüsel ekonomi konusunu odağımıza aldık. EBRD’nin fon desteğiyle yürütülen, 2016 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nda “the Circulars” ödülünü alan Türkiye Materials Marketplace projemiz her geçen yıl ivmelenerek devam ediyor.

Bu projede bir endüstrinin atıklarının başka bir endüstride alternatif hammadde olarak kullanım imkanlarını araştırıp endüstriyel simbiyoz olanaklarını geliştiriyoruz. Mart 2019 itibarıyle TMM Platformu Üyesi şirket sayısı 76, platformdaki malzeme sayısı 100’e ulaştı; platform üzerinden 8 adet atık alış verişi gerçekleştirildi.

SKD Türkiye tarafından yürütülen bu projeye üye olmak için SKD Türkiye üyesi olma şartı da bulunmuyor, proje EBRD fon desteğiyle yürütüldüğü için üyelik Ağustos 2019’a kadar da ücretsiz. Buradan atıklarından değer yaratmak isteyen tüm şirket temsilcilerine bu projeye katılma çağrısı yapmak istiyorum.

Ek olarak Waste to Wealth orjinal adıyla yayınlandıktan sonra uzun süre döngüsel ekonomi konusunda en çok satan kitaplar listesinde yer bulan kitabı, SKD Türkiye olarak Atıktan Servete adıyla Türkçe’ye kazandırdık. Atıktan Servete kitabı, Türkiye’de SKD Türkiye ve Accenture işbirliğiyle 11. dile çevrilmiş oldu.

 

Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi

SKD Türkiye olarak, finans sektörünün sürdürülebilirlik konusunda sahip olduğu dönüştürücü gücünün ve kaldıraç etkisinin bilincindeyiz.

Bu amaçla, 2013’ten bu yana Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve Global Compact Türkiye işbirliği ile “Sürdürülebilir Finans Forumu” düzenliyoruz. Bu forumlarda her yıl sürdürülebilir finans alanında en az bir farklı konuyu gündeme taşıyoruz. 2017 yılında 5.sini gerçekleştirdiğimiz Forum’da, SKD Türkiye olarak büyük katkı ve desteğimiz ile Global Compact Türkiye çatısı altında Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ni hayata geçirdik.

Bildirge’nin imzacı bankaları, proje finansmanı süreçlerinde çevresel ve sosyal risklerini yöneteceğini, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri ile uyumlu etki değerlendirme modelleri geliştireceğini taahhüt ediyor. Şu an Türkiye’de faaliyet gösteren 7 banka (Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, Şekerbank, Yapı Kredi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) bildirgeyi imzaladı. Bu bankalar Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğün yaklaşık %50’sini  temsil ediyor. İmzacı sayısının daha da artmasını arzu ediyoruz. Dileğimiz sadece bankaların değil, tüm finans sektörü oyuncularının benzer stratejiler geliştirmesi. Kapsamı da giderek az önce bahsettiğim UNEP FI Prensipleri paralelinde genişletmeyi istiyoruz. Bunun için de çalışma grubu bünyesindeki faaliyetlerimiz etkili bir şekilde devam ediyor.

Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi odak alanımızda gerçekleştirdiğimiz diğer bir önemli çalışma Reporting Matters. SKD Türkiye, sürdürülebilirlik raporlaması çalışma grubunun iki temel amacı var. İlki sürdürülebilirlik raporu yayınlayan şirket sayısının artırılmasıdır. Bu noktada SKD Türkiye üyesi olan şirketlerden en geç 3 yıl içinde sürdürülebilirlik raporu yayınlanması beklenmektedir. İkinci amaç ise halihazırda sürdürülebilirlik raporu yayınlayan şirketlerin raporlama kalitesinin artırılmasıdır.

Bu amaç dahilinde, SKD Türkiye’nin çatı örgütü WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) tarafından, şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarının ve entegre raporlarının 3 ana 18 alt değerlendirme kriteri özelinde incelendiği, değerlendirildiği bir analiz yöntemi olan Reporting Matters projesi SKD Türkiye tarafından 2017’de Türkiye’de de uygulanmaya başlamıştır. 2018 yılının Mart ayında yayınlanan ilk raporda, SKD Türkiye üyesi 23 şirketin sürdürülebilirlik raporu veya entegre raporu PwC işbirliğiyle incelenmiş; bu inceleme sonunda Türkiye’nin raporlama karnesi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Reporting Matters projesi kapsamında kamuoyuyla paylaşılan veriler, konsolide edilmiş ve anonimleştirilmiş verilerden oluşmaktadır. Şirket isimleri yalnızca ilgili kriterin “iyi uygulama örnekleri” bölümlerinde yer almıştır. Öte yandan projenin şirketlere en büyük katkısı, proje dahilinde incelenen şirket raporu hakkında o şirketin raporlama departmanına yüzyüze geri bildirim toplantıları yapılması ve şirketin 18 kriter üzerinden detaylı bir karnesinin hazırlanıp gelişmeye açık yönlerinin şirkete aktarılmasıdır. Bu aktarım ve şirkete özel karne SKD Türkiye ile şirket arasında gizli olarak kalmaktadır. (Detaylı bilgi ve Reporting Matters Türkiye raporu : http://www.skdturkiye.org/reporting-matters)

Bu yıl da 25 üyemizin sürdürülebilirlik raporunu PwC’nin katkılarıyla inceledik, Reporting Matters 2018’in yazımını tamamladık. Şu an tasarım aşamasında olan yayını Mayıs ayı sonu itibariyle tüm üyelerimize göndermiş, web sitemiz üzerinden kamuoyu ile paylaşmış olacağız.

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.