Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye) ve Türkiye’nin yüzde 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçişi

Yenilenebilir Enerji alanındaki çalışmalarıyla tüm dünyada dikkat çeken Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Safety Management Türkiye okurları için yazdı.

EUROSOLAR Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği’nin (www.eurosolar.org.tr) amacı, enerji gereksiniminin bugün hemen hemen tümünü sağlayan fosil kaynak esaslı yakıtlar (petrol, doğalgaz ve kömür) ve nükleer enerjiyi, yenilenebilir (rüzgâr, güneş, biyokütle ve su) ve dolayısıyla çevre dostu ve temiz enerji kaynakları ile ikame etmektir.

EUROSOLAR Türkiye, Anadolu’nun, çağlar boyu, üzerinde barındırdığı bütün uygarlıklar için her türlü doğal kaynağı ve zenginliği cömertçe sunmuş bir su ve güneş ülkesi olarak bugün de çevreyi kirletmeyen, doğal ve kültürel değerleri yok etmeyen doğrudan ya da dolaylı güneş enerjilerine dayalı bir güneş uygarlığını yaratabilecek tüm olanaklara sahip olduğunu düşünmektedir.

 

EUROSOLAR Türkiye;

 • Çevre kirliliğinin ve iklim değişikliğinin temel nedeni olduğu artık tartışılmayan ve toplumsal maliyetleri de bugüne kadar göz ardı edilen petrol, kömür ve doğal gaza dayalı enerji politikalarının yeniden ele alınması ve gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi uzun erimli, güneş, rüzgâr, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesini de içeren bütüncül bir enerji politikasının geliştirilmesi,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının, kalkınma-kentleşme politikalarının ve kentsel planlama süreçlerinin temel hareket noktalarından biri olarak ele alınması, güneş, rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerjiden yararlanma ve enerji tasarrufu bilincinin toplumsal eğitim süreçlerinde kentleşme ve yapı üretimi ile ilgili mesleki eğitim süreçlerinde, yer almasının sağlanması,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının, temiz çevre, temiz enerji, sağlıklı ortam, daha az hastane gideri gibi yararlarının yanında, yeni iş imkanları yarattığını, büyüyen enerji ihtiyacına katkı sağlayacağını, bağımlılık ve ithal zorunluluğunu giderdiğini, istenen her yerde üretilebildiği gibi, dağıtım ve iletim masrafları olmadığının dikkate alınması,
 • Özellikle güneş enerjisinden yararlanma ve güneşten elektrik üretimi teknolojilerinin ve piyasalarının geliştirilmesi için, kamunun öncülük etmesi ve destekleme politikaları geliştirmesi, bu doğrultuda, merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarının, bilim ve teknoloji kuruluşları, üretici firmalar, meslek örgütleri ve kooperatifler ile işbirliği yapmaları, bu çalışmalarda küresel ve bilimsel gerçeklerin ışığında, multi-disiplinerliğin ve multi-sektörlüğün gereklerine ve risk yönetimi ilkelerine uyulması,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları kamusal politikasının geliştirilmesi için, varolan hukuksal altyapıya, eksikliklerinin tamamlanarak işlerlik kazandırılması yolunda faaliyet göstermektedir.

Derneğimiz bünyesinde gerçekleşen bir diğer önemli çalışma ise Sivil Toplum Diyalogu Programı kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve 2016-2017 yılları arasında uygulanan ‘Toplumların Güçlendirilmesi’ (Powering Communities) projesidir.

Projede amaç; ‘topluluk enerjisi’ kavramının Danimarka’daki uygulaması konusunda veri edinmek; Diyarbakır, Van, Çanakkale ve Burdur illerinde ilgili paydaşları bir araya getirmek; kâr amacı gütmeyen kooperatiflerde örgütlenerek bölgesel ısıtma ve elektrik ihtiyaçlarını karşılamanın mümkün olduğunu göstermek ve örnek topluluk projelerini tasarlamalarına katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.

EUROSOLAR Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin teknik, ekonomik ve siyasi boyutlarının ve sanayide, mimaride, ulaşımda ve eğitimde hayata geçme yollarının tartışılacağı uluslararası bir platform yaratmak amacıyla her yıl IRENEC Uluslararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı’nı düzenlemektedir. Önümüzdeki yıl, 15-17 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Konferans, 10. yılını kutlamaktadır. (www.irenec.org)

 

 

2000-2020 yıllarında Güneşin Zaferi, Güneş Enerjisi Dünyayı Nasıl Ele Geçirdi ?

Alman fizikçi Wolfgang Palz tarafından yazılan ve Rusca, Çin dillerine çevrilen “2000-2020 yıllarında Güneşin Zaferi, Güneş Enerjisi Dünyayı Nasıl Ele Geçirdi ?” kitabı Türkçe’ye çevrilerek yayınladı.

Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLARTürkiye) olarak Alman fizikçi Wolfgang Palz tarafından yazılan ve Rusca, Çin dillerine çevrilen “2000-2020 yıllarında Güneşin Zaferi, Güneş Enerjisi Dünyayı Nasıl Ele Geçirdi” kitabını Türkçeye çevirerek yayınladık.

Bu kitap Güneş enerjisinin gelişim süreciyle ilgili, yenilenebilir enerjinin öncülerinden biri tarafından kaleme alınan, ilk elden bilgileri içeriyor. Yeni yüzyıl yaklaşırken dünya, küresel kirlilikle ve dengesi bozulan bir iklim, nükleer savaş tehdidi ve fosil ve atomik kaynakların kontrolsüz kullanımından dolayı ortaya çıkan tehlikeler dahil olmak üzere çok büyük sorunlarla neticelenen, geçmişin pervasız uygulamalarına sırtını dönmeye başladı. Artık kararlı bir şekilde, doğayla, Güneş’le uyum içinde olmaya inanan bir yaşama doğru ilerliyoruz. Sürekliliği ve cömertliği ile diğerlerinden ayrılan bu gök cismiyle, Güneş’le uyum içinde olunduğunda sadece iklim değil herkes kazançlı çıkıyor.

İnovasyonlar ve seri üretim sayesinde Güneş’ten elde edilen enerji kendi gücüyle, sosyoekonomik gücüyle artık konvansiyonel enerji sektörünü mağlup ediyor. Güneş enerjisi, konvansiyonel kaynaklardan elde edilen enerjiden daha ucuz hale geldi. Sonuç ise sadece sürdürülebilir değil aynı zamanda milyonlarca yeni iş imkanı yaratan, büyüyen bir ekonomidir.

Bu kitapta, enerji ve ekonomi üzerine bağımsız bir uzman olan Wolfgang Palz, kendisinin de önemli katkılarda bulunduğu güneş devrimi üzerine görüşlerini sunuyor. Bu, ekolojik hayallerin ve daha iyi bir dünya için taşınan niyetlerin bir özeti değil, neler olduğuna dair, rakamlarla ve verilerle desteklenen kapsamlı bir rapordur. Temel bilgilerle başlayan kitap, Güneş’in doğa ve yaşam üzerindeki önemli rolünü ele alıyor. Daha temiz bir dünya arayışı başladığında yaşananları ve değişimi gerçekleştiren kişilerin çalışmalarını anlatıyor. https://www.irenec.org/gunesin-zaferi/

 

Türkiye’nin yüzde 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçişi için

 • Fosil yakıt kullanımı derhal durdurulmalıdır.
 • Tüm fosil yakıt aramalarına son verilmelidir.
 • Ülkemizde fosil yakıt kullanımının toplumsal maliyetleri hesaplanmalıdır.
 • Her Belediye yerel enerji karar destek modelini oluşturarak sıfır karbon kentlere geçiş için kentteki paydaşlarla bir yol haritası oluşturmalıdır.
 • Her kentin sera gazı emisyonu azaltma stratejilerinin kentin enerji ve ekonomi sistemlerine etkilerini analizi yapılmalıdır.
 • Bu yol haritası çerçevesinde kentlerin altyapısı akıllı şebekeler ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri de dahil olmak üzere %100 geçişe hazırlanmalıdır.
 • Enerji alanındaki yeşil çözüm, mevcut en iyi teknolojilerin kullanıldığı akıllı şebekelerin, yenilenebilir enerji depolama sistemlerinin ve enerjinin son kullanım verimliliğinin entegrasyonuyla %100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşılmasıdır.

Küresel yaşam alanımızda geleceğin enerji sistemlerinin geleceğin teknolojileriyle planlanması ve eski teknolojilerin bir pazardan diğerine kaydırılmasının önüne geçilmesi için enerji-ekonomi-ekoloji alanında karar verme modelleri ve dış  İklim Değişiminin önlenmesi mücadelesinde esas olan en kısa sürede çözümün ortaya konulup yaygınlaştırılıp uygulamaya başlanmasıdır. Eğer çözümünüz varsa ki bu, sıfır karbon ve %100 yenilenebilir enerjiye geçiştir. Bu konuda koruyucu hekimlik örnek alınmalıdır. Hasta olmadan hastalık nedenlerini ortadan kaldırabilirsek ilaçlara gerek kalmayacaktır. Ağlayan çocuğa tokat atmak çözüm değildir. Neden ağladığını anlamak ve ağlama nedenini ortadan kaldırmak önemlidir ve kalıcı çözümler sağlar. İklim için de sürekli felaket olacağını söyleyip çözümü talep etmemek sorundan yana olmak sonucunu doğurur. Enerjide yeşil çözüm, enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerjiye ‘topluluk enerjisi’ temelinde geçiş ile mümkündür. ‘Topluluk enerjisi’ ise enerji üretiminin yerelin bilgisi dahilinde, yerelin kararlarıyla ve sahipliğinde gerçekleşmesidir.

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.